Raport ESPI nr 2/2019

Przyjęcie regulaminu nabywania akcji własnych ACKERMAN S.A.

[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. w nawiązaniu do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 stycznia 2019 r. dotyczącej udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w załączeniu podaje do publicznej wiadomości Regulamin skupu akcji własnych ACKERMAN S.A., uchwalony uchwałą nr 1 Zarządu ACKERMAN S.A. z dnia 10 stycznia 2019 roku.

Załącznik:
ACK_skup_akcji_regulamin_10.01.2019.pdf[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 10 stycznia, 2019 17:44

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu

Raport ESPI nr 1/2019

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ACKERMAN S.A. w dniu 9 stycznia 2019 r.

[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka” przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ACKERMAN S.A., które odbyło się w dniu 9 stycznia 2019 r.:
1. DMS Holding Sp. z o.o.
– liczba zarejestrowanych akcji na NWZ: 850.000
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 850.000
– % udział w liczbie głosów na NWZ: 100%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 85%[:]


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Data raportu: 10 stycznia, 2019 12:27

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu

Raport EBI nr 2/2019

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2019, będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

  1. raport za I kwartał 2019 r. — 15 maja 2019 roku
  2. raport za II kwartał 2019 r. — 14 sierpnia 2019 roku
  3. raport za III kwartał 2019 r. — 14 listopada 2019 roku

Raport roczny za rok 2018 — 21 marca 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.[:]


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 8 stycznia, 2019 13:54

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu

Raport EBI nr 1/2019

Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok

[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 stycznia 2019 roku Spółka podpisała umowę o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 z Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3811. Umowa o badanie została podpisana na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14 grudnia 2018 r. o wyborze ww. podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. [:]


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 8 stycznia, 2019 13:50

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu

Raport EBI nr 13/2018

Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2018 roku.

Załącznik:
ACKERMAN_Raport_3Q-2018-14-11-2018.pdf[:]


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 14 listopada, 2018 12:08

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu

Raport ESPI nr 15/2018

Informacja o pozytywnym przejściu audytu w ramach postępowania przetargowego

[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka” w nawiązaniu do raportu ESPI nr 13/2018 z dnia 4 lipca 2018 zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2018 roku Spółka została oficjalnie zakwalifikowana jako pozytywnie audytowany dostawca międzynarodowej sieci DIY „Klient”.

W okresie od lipca 2018 do dnia 8 listopada 2018 Spółka przeszła pozytywnie trzy międzynarodowe audyty – logistyczny, jakościowy oraz etyczny.

Aktualnie Spółka oczekuje na rozstrzygnięcie przetargu oraz wybór modeli, rynków i ilości jakie będzie obejmował kontrakt na sezon 2019.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie całości lub części zamówień objętych przetargiem będzie miało bardzo pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności zarówno w wymiarze finansowym jak i terytorialnym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności i ekspansji zagranicznej.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 8 listopada, 2018 17:06

Osoba reprezentująca: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu