Raport ESPI nr 32/2023

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ze spółką LuON S.A.

Zarząd WAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Lektykarska 54, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000531766, NIP: 7010219301, REGON: 142193055 („WAT”), na podstawie art. 504 § 1 kodeksu spółek handlowych, ponownie zawiadamia o zamiarze połączenia WAT i LuON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000705341, NIP: 5272744183, REGON: 36246052800000, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 PLN, w całości opłaconym („LuON”).

Połączenie WAT i LuON będzie połączeniem przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, tj. łączeniem przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 516 KSH.

Spółką przejmującą będzie WAT, a spółką przejmowaną będzie LuON.

WAT posiada wszystkie akcje w kapitale zakładowym LuON, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego WAT ani innych zmian Statutu WAT.

Plan połączenia został udostępniony na stronie internetowej WAT (https://www.wat.pl/inwestorzy/raporty-espi/raport-espi-nr-252023). Akcjonariusze mają prawo od dnia 29 września 2023 r. do dnia 30 października 2023 r. do zapoznania się w siedzibie WAT (w dni robocze od godz. 8 do godz. 16) z dokumentami, wymienionymi w art. 505 § 1 KSH, wymaganymi w związku z procesem łączenia przez kodeks spółek handlowych.


Podstawa prawna: Inne uregulowania

Data raportu: 13 października, 2023 13:47

Osoba reprezentująca: Maciej Szymański – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 31/2023

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) adekwatnie do przepisu art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 października 2023 roku otrzymała od Pana Emila Borusławskiego, zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:
FormularzA.pdf


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Data raportu: 4 października, 2023 11:26

Osoba reprezentująca: Maciej Szymański – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 30/2023

Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w WAT S.A.

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 4 października 2023 roku otrzymał powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, od Pana Dawida Olczaka, Członka Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące transakcji na akcjach Spółki w dniu 28 września 2023 roku.

Załączniki:
pdf_627100_pierwotne.pdf
pdf_627234_po_zmianie.pdf


Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Data raportu: 4 października, 2023 11:23

Osoba reprezentująca: Maciej Szymański – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 29/2023

Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) adekwatnie do przepisu art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 października 2023 roku otrzymała od Pana Dawida Olczaka, Członka Rady Nadzorczej Spółki, zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Załączniki:
FormularzA_DO_1.pdf
FormularzA_DO_2.pdf


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Data raportu: 4 października, 2023 11:19

Osoba reprezentująca: Maciej Szymański – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 28/2023

Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w WAT S.A.

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniach 3 października 2023 roku oraz 4 października 2023 roku otrzymał powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, od Pana Macieja Szymańskiego, Prezesa Zarządu Spółki, dotyczące transakcji na akcjach Spółki w dniu 28 września 2023 roku.

Załączniki:
pdf_627026_pierwotne.pdf
pdf_627185_po_zmianie.pdf


Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Data raportu: 4 października, 2023 11:15

Osoba reprezentująca: Maciej Szymański – Prezes Zarządu

Raport ESPI nr 27/2023

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) adekwatnie do przepisu art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 października 2023 roku otrzymała od Pana Macieja Szymańskiego, Prezesa Zarządu Spółki, zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Załączniki:
FormularzA.pdf


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Data raportu: 4 października, 2023 11:11

Osoba reprezentująca: Maciej Szymański – Prezes Zarządu