Zarząd WAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Lektykarska 54, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000531766, NIP: 7010219301, REGON: 142193055 („WAT”), na podstawie art. 504 § 1 kodeksu spółek handlowych, ponownie zawiadamia o zamiarze połączenia WAT i LuON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000705341, NIP: 5272744183, REGON: 36246052800000, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 PLN, w całości opłaconym („LuON”).

Połączenie WAT i LuON będzie połączeniem przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, tj. łączeniem przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 516 KSH.

Spółką przejmującą będzie WAT, a spółką przejmowaną będzie LuON.

WAT posiada wszystkie akcje w kapitale zakładowym LuON, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego WAT ani innych zmian Statutu WAT.

Plan połączenia został udostępniony na stronie internetowej WAT (https://www.wat.pl/inwestorzy/raporty-espi/raport-espi-nr-252023). Akcjonariusze mają prawo od dnia 29 września 2023 r. do dnia 30 października 2023 r. do zapoznania się w siedzibie WAT (w dni robocze od godz. 8 do godz. 16) z dokumentami, wymienionymi w art. 505 § 1 KSH, wymaganymi w związku z procesem łączenia przez kodeks spółek handlowych.


Podstawa prawna: Inne uregulowania

Data raportu: 13 października, 2023 13:47

Osoba reprezentująca:: Maciej Szymański – Prezes Zarządu