Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) adekwatnie do przepisu art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 października 2023 roku otrzymała od Pana Dawida Olczaka, Członka Rady Nadzorczej Spółki, zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Załączniki:
FormularzA_DO_1.pdf
FormularzA_DO_2.pdf


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Data raportu: 4 października, 2023 11:19

Osoba reprezentująca:: Maciej Szymański – Prezes Zarządu