[:pl]Zarząd spółki pod firmą Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2019 roku, działając na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2019 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki („Uchwała NWZA”), podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych, w tym ceny i liczby nabywanych akcji własnych.

W uchwale Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2019 roku zostały ustalone w szczególności następujące warunki dotyczące przeprowadzania przez Spółkę skupu akcji w ramach upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 stycznia 2019 roku („Skup”):

 1. Skup będzie realizowany poprzez zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w transakcjach poza alternatywnym systemem obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 2. W okresie objętym upoważnieniem udzielonym na podstawie Uchwały NWZA Spółka skieruje do akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, dotyczące łącznie maksymalnie 50.000 sztuk akcji własnych.
 3. Zaproszenie akcjonariusza do składania oferty sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu będzie publikowane na stronie internetowej Spółki oraz jako załącznik do raportu bieżącego informującego o skupie akcji własnych Spółki w ramach danego zaproszenia. Wzór zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu wraz z formularzem oferty sprzedaży akcji Spółki stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
 4. W przypadku nieotrzymania przez Spółkę w odpowiedzi na drugie zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu ofert obejmujących sprzedaż co najmniej 50.000 sztuk akcji, Zarząd Spółki może podjąć decyzję o skierowaniu kolejnego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu, określając przy tym cenę jednostkową sprzedaży akcji w ramach ofert składanych przez akcjonariuszy Spółki w odpowiedzi na kolejne zaproszenie. Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu do zakończenia Skupu pomimo nieosiągnięcia limitu 50.000 sztuk nabytych akcji własnych.
 5. Stosownie do § 4 Uchwały NWZA Skup przeprowadzany jest w celu przeznaczenia akcji w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia lub do zamiany, albo zadysponowania przez Zarząd Spółki w inny sposób z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto, ww. uchwałą Zarząd Spółki ustalił następujące warunki skupu akcji własnych Spółki
w ramach drugiego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu:

 1. Zaproszenie zostaje udostępnione jako Załącznik do niniejszego raportu oraz na stronie internetowej Spółki.
 2. Zaproszenie dotyczy 50.000 sztuk akcji własnych.
 3. Cena jednostkowa akcji własnej Spółki w ramach drugiego zaproszenia wynosi 12 zł.
 4. Składanie ofert sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na drugie zaproszenie będzie możliwe
  w okresie 18 grudnia 2019 r. – 15 stycznia 2020 roku.
 5. Rozliczenie transakcji nabycia akcji własnych przez Spółkę za pośrednictwem depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie nastąpi w dniu 22 stycznia 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków składania ofert sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na drugie zaproszenie do składania ofert sprzedaży w ramach Skupu zawarte są w załączonym do niniejszego raportu Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji spółki Ackerman S.A. wraz z formularzem oferty.

Załącznik:
Zaproszenie_do_skladania_ofert_sprzedaży_akcji_spólki_Ackerman_18.12.2019.pdf[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 18 grudnia, 2019 10:58

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu