Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) adekwatnie do przepisu art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 czerwca 2023 roku otrzymał od DMS Holding Sp. z o.o. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
Zawiadomienie_DMS_art._69_ust._2_pkt_2__13.06.2023.pdf


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Data raportu: 14 czerwca, 2023 19:30

Osoba reprezentująca:: Maciej Szymański – Prezes Zarządu