Zarząd WAT S.A. w nawiązaniu do uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 maja 2022 r. dotyczącej udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości Regulamin skupu akcji własnych WAT S.A., uchwalony uchwałą nr 1 Zarządu WAT S.A. z dnia 18 maja 2022 roku.

Załączniki:
WAT_skup_akcji_regulamin_18.05.2022.pdf


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 19 maja, 2022 15:40

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu