Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WAT S.A., które odbyło się w dniu 17 maja 2022 r.:

1. DMS Holding Sp. z o.o.
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 628.800
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 628.800
– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 99,6%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 62,88%


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Data raportu: 17 maja, 2022 21:05

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu