Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2023 roku podpisał list intencyjny z trzema osobami fizycznymi będącymi akcjonariuszami spółki LuON S.A. („LuON”), w sprawie nabycia pozostałych 50% akcji LuON oraz rozpoczęcia wspólnych przedsięwzięć biznesowych w zakresie Smart Home, w tym w szczególności przygotowania projektu mającego na celu dofinansowanie z programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki („FENG”) realizacji projektu, którego przedmiotem będzie opracowanie systemu automatycznego zarządzania energią w ramach rozwiązań Smart Home.

Spółka wskazuje, że w chwili publikacji raportu bieżącego posiada bezpośrednio akcje LuON, które stanowią 50% w kapitale zakładowym i dają 50% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy LuON.

W ocenie Zarządu Spółki skoncentrowanie zasobów Emitenta na perspektywicznym segmencie działalności jakim są produkty i usługi Smart Home będzie miało pozytywny wpływ na działalność firmy i dywersyfikację jej przychodów.

Zarząd Spółki uznał fakt podpisania listu intencyjnego za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki do uznania, że współpraca z firmą LuON może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 12 czerwca, 2023 17:08

Osoba reprezentująca:: Maciej Szymański – Prezes Zarządu