[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 27 grudnia 2017 r. Spółka dokonała przedterminowej, dobrowolnej spłaty kredytu inwestycyjnego w kwocie 516.032 zł (słownie: pięćset szesnaście tysięcy trzydzieści dwa złote), udzielonego Spółce w celu realizacji transakcji zakupu lokalu znajdującego się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 98/55.

Kredyt został spłacony w całości przed terminem z uwagi na posiadane nadwyżki finansowe Spółki oraz przygotowania do sfinalizowania transakcji sprzedaży lokalu, który obecnie nie jest wykorzystywany przez Spółkę.

Emitent, uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 lipca 2017 uzyskał zgodę Walnego Zgromadzenia na sprzedaż lokalu do dnia 31.12.2020 r.

W związku ze spłatą kredytu, należy oczekiwać zwolnienia przez bank ustanowionych zabezpieczeń kredytu oraz szybszej sprzedaży lokalu.

Umowa została uznana za istotną ze względu na istotną wartość kredytu oraz istotne ograniczenie kosztów finansowych związanych z jego obsługą.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 27 grudnia, 2017 15:49

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu