Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) adekwatnie do przepisu art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 grudnia 2021 roku otrzymał od DMS Holding Sp. z o.o. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Załącznik:
dms_art69.pdf


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Data raportu: 8 grudnia, 2021 12:26

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu