[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 18 lutego 2021 r. zawarł z dwoma osobami fizycznymi, udziałowcami spółki OMEGA-WAT Sp. z o.o. („OMEGA-WAT”), przedwstępną umowę sprzedaży 4 udziałów OMEGA-WAT, stanowiące 20% w kapitale zakładowym OMEGA-WAT („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów, w wyniku której Emitent w dniu zamknięcia transakcji stanie się właścicielem 10 udziałów OMEGA-WAT, stanowiących 50% w kapitale zakładowym OMEGA-WAT.

Cena nabycia udziałów OMEGA-WAT będzie składała się z dwóch elementów – kwoty gwarantowanej, płatnej w dniu zamknięcia transakcji sprzedaży udziałów oraz kwoty wynagrodzenia dodatkowego obliczonego na podstawie wyników finansowych OMEGA-WAT za rok 2021.

W przypadku osiągnięcia przez OMEGA-WAT w roku 2021 zysku brutto przekraczającego 1.000.000 PLN wynagrodzenie dodatkowe wyniesie 60.000 akcji Emitenta (akcje własne Emitenta). W okresie do daty zamknięcia transakcji Sprzedający udzielili Emitentowi wyłączności transakcyjnej.

OMEGA-WAT świadczy usługi w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Zajmuje się projektowaniem oraz kompleksową realizacją inwestycji fotowoltaicznych dla firm, gospodarstw rolnych, domowych oraz administracji.

W ocenie Zarządu Spółki zwiększenie inwestycji kapitałowej w OMEGA-WAT przy jednoczesnym uzależnieniu ceny od wyników OMEGA-WAT będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności grupy w wymiarze finansowym.

Jednocześnie jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie stworzenia grupy kapitałowej WAT S.A. działającej na rynku fotowoltaiki opartej na podmiocie dominującym wraz ze spółkami zależnymi, o czym Emitent informował w komunikacie ESPI 2/2021.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 18 lutego, 2021 8:46

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu