[:pl]Zarząd spółki pod firmą Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 1/2020 informującego o zakończeniu skupu akcji własnych Spółki w ramach drugiego zaproszenia do składania ofert sprzedaży w pełni pokrytych akcji własnych Spółki będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych przez Spółkę za pośrednictwem depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 22 stycznia 2020 r. Spółka nabyła 50.000 sztuk akcji własnych, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, stanowiących 5,00% kapitału zakładowego oraz 5,00% ogólnej liczby głosów.

Nabycie 50.000 sztuk akcji własnych za cenę jednej akcji wynoszącą 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) nastąpiło w związku z drugim zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji własnych w ramach prowadzonego przez Spółkę skupu akcji własnych, o którego rozpoczęciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 92/2019.

Spółka posiada łącznie 54.943 akcji własnych, którym odpowiada 54.943 głosów, co stanowi 5,49% kapitału zakładowego oraz 5,49% ogólnej liczby głosów.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 23 stycznia, 2020 11:33

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu