Zarząd spółki pod firmą WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 37/2021 informującego o zakończeniu skupu akcji własnych Spółki w ramach trzeciego zaproszenia do składania ofert sprzedaży w pełni pokrytych akcji własnych Spółki będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych przez Spółkę za pośrednictwem depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 02 grudnia 2021 r. Spółka nabyła 29.970 sztuk akcji własnych, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, stanowiących 2,997% kapitału zakładowego oraz 2,997% ogólnej liczby głosów.

Nabycie 29.970 sztuk akcji własnych za cenę jednej akcji wynoszącą 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) nastąpiło w związku z trzecim zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji własnych w ramach prowadzonego przez Spółkę skupu akcji własnych, o którego rozpoczęciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021.

Spółka posiada łącznie 100.000 akcji własnych, którym odpowiada 100.000 głosów, co stanowi 10,00% kapitału zakładowego oraz 10,00% ogólnej liczby głosów


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 2 grudnia, 2021 12:34

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu