Zarząd spółki pod firmą WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 33/2021 informującego o skierowaniu trzeciego zaproszenia do składania ofert sprzedaży w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, informuje że w okresie 22 listopada 2021 – 29 listopada 2021 roku Spółka otrzymała oferty sprzedaży 812.250 (słownie: osiemset dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji Spółki za cenę jednej akcji wynoszącą 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) („Oferty sprzedaży”). Ponadto w nawiązaniu do raportu nr 36/2021 informującego o skupie akcji własnych bezpośrednio nabywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na dzień 29 listopada 2021 r. łączna liczba posiadanych akcji przez Spółkę wyniosła 70.030 akcji własnych stanowiących 7,0030 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Dodatkowo zgodnie z Regulaminem nabywania akcji własnych spółki WAT S.A. przekazanego do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 32/2021 łączna liczba nabywanych akcji nie może przekroczyć 10% (słownie: dziesięć procent) wszystkich akcji Spółki tj. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji. W związku z powyższym maksymalna możliwa liczba akcji nabywanych w ramach trzeciego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji nie może przekroczyć 29.970 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt).

W dniu dzisiejszym, tj. 30 listopada 2021 roku Zarząd Spółki dokonał proporcjonalnej redukcji, zgodnie z zasadami określonymi w treści trzeciego zaproszenia (stopa redukcji wyniosła 96,31%) i przyjął Oferty Sprzedaży uwzględniając dokonaną redukcję.

Rozliczenie transakcji nabycia 29.970 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) sztuk akcji własnych przez Spółkę za cenę jednej akcji wynoszącą 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za pośrednictwem depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie nastąpi w dniu 02 grudnia 2021 roku.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 30 listopada, 2021 15:03

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu