[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 r., o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.ackerman.pl

Załącznik:
1._ACK_NWZA_Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_ACKERMAN_SA_18.11.2020.pdf
2._Projekty_uchwal_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_ACKERMAN_SA_18.11.2020.pdf
3._ACK_NWZA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow.pdf
4._ACK_-_FORMULARZ__POZWALAJĄCY_NA_WYKONYWANIE_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA.pdf[:]


Podstawa prawna: Inne uregulowania

Data raportu: 23 października, 2020 15:49

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu