[:pl]Oświadczenie dotyczy zobowiązania do niezbywania lub nieobciążania akcji Emitenta. Na mocy złożonego Oświadczenia Akcjonariusz zobowiązał się do niezbywania lub nieobciążania posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki objętych Oświadczeniem, w okresie 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych od dnia złożenia Oświadczenia, tj. do dnia 15 października 2021 r.

Oświadczeniem objętych zostało 809.300 (osiemset dziewięć tysięcy trzysta) akcji Spółki, stanowiących 80,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz tyle samo w głosach na walnym zgromadzaniu, należących do Akcjonariusza.

Zarząd Spółki uznał fakt złożenia oświadczenia za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że może mieć ona pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.[:]


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 16 października, 2020 11:29

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu