Zarząd WAT S.A. w nawiązaniu do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 9 stycznia 2019 r. zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 listopada 2020 r. dotyczącej udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości Regulamin skupu akcji własnych WAT S.A., uchwalony uchwałą nr 1 Zarządu WAT S.A. z dnia 19 listopada 2021 roku, który zastępuje dotychczasowe zapisy Regulaminu skupu akcji własnych WAT S.A. z dnia 23 listopada 2020 r. opublikowanego raportem bieżącym nr 43/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.

Załącznik:
WAT_skup_akcji_regulamin_19.11.2021.pdf


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 19 listopada, 2021 21:59

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu