Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 23/2023 z dnia 29 września 2023 roku, informującego o nabyciu LuON S.A. („LuON”) i planowanym połączeniu Spółki z LuON, przekazuje w załączeniu Plan Połączenia ze spółką LuON S.A., podpisany w dniu 29 września 2023 roku przez zarządy łączących się spółek.

Połączenie WAT i LuON będzie połączeniem przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, tj. łączeniem przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 516 KSH. Spółką przejmującą będzie WAT, a spółką przejmowaną będzie LuON.

WAT posiada wszystkie akcje w kapitale zakładowym LuON, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego WAT.

Załączniki:
LuOn_WAT_plan_połączenia_2023.09.29.pdf
WAT_zawiadomienie_o_planowanym_połączeniu_2023.09.29.pdf


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 29 września, 2023 18:04

Osoba reprezentująca:: Maciej Szymański – Prezes Zarządu