Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o Ofercie”), w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 23/2023 z dnia 29 września 2023 roku, informującego o nabyciu LuON S.A. („LuON”) i planowanym połączeniu Spółki z LuON, niniejszym zawiadamia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, w wyniku zbycia w dniu 28 września 2023 r. poza rynkiem zorganizowanym 200.000 sztuk akcji Spółki.

Zbycie akcji nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WAT z dnia 17 maja 2022 r. dotyczącą udzielenia Zarządowi WAT upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki („Uchwała nr 15”), jak również „Regulamin nabywania akcji własnych WAT S.A.”, przyjęty przez Zarząd WAT w dniu 18 maja 2022 r., na podstawie upoważnienia wynikającego z § 6 Uchwały Nr 15 („Regulamin”). Zgodnie z § 4 Uchwały Nr 15 oraz ust. 1 pkt. a) części „Cel wykupu” Regulaminu, nabyte przez WAT akcje własne mogły zostać przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży.

Przed zbyciem akcji własnych w dniu 28 września 2023 roku Spółka posiadała 200.000 akcji własnych, a ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił 20,0%, liczba głosów z tych akcji wynosiła 200.000, a ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosił 20,0%.

Po zbyciu akcji własnych w dniu 28 września 2023 r. Spółka posiada 0 akcji własnych, a ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 0%, liczba głosów z tych akcji wynosi 0, a ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 0%.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie oraz nie występują okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) i 8) Ustawy o Ofercie.

Łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o Ofercie wynosi
0 głosów, a jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce 0%.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Data raportu: 29 września, 2023 15:28

Osoba reprezentująca:: Maciej Szymański – Prezes Zarządu