Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 5/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku, informującego o zawarciu listu intencyjnego z akcjonariuszami spółki LuON S.A. („LuON”) w sprawie nabycia pozostałych 50% akcji LuON, w dniu 28 września 2023 r. Spółka zawarła z akcjonariuszami LuON umowy zakupu 500.000 akcji LuON („Umowy”) po cenie 11,60 zł za akcję, za łączną cenę 5,8 mln zł.

Na mocy zawartej Umowy strony dokonały potrącenia wzajemnych wierzytelności, w formie sprzedaży akcjonariuszom LuON 200.000 akcji własnych Spółki po cenie 17,41 zł za akcje oraz zapłaty pozostałej części ceny w formie pieniężnej.

Zawarcie Umów jest realizacją strategii Zarządu Spółki, polegającej na skoncentrowaniu zasobów Emitenta na perspektywicznym segmencie działalności jakim są produkty i usługi Smart Home.

Zaplanowane na IV kwartał 2023 r. najważniejsze etapy realizacji tej strategii to połączenie Spółki z LuON S.A. oraz rozpoczęcie sprzedaży produktów LuON.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 29 września, 2023 13:24

Osoba reprezentująca:: Maciej Szymański – Prezes Zarządu