Zarząd WAT S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 27 – 30 września 2021 r. na rachunek WAT S.A. 829 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0829 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 11,4 zł.

Emitent posiada łącznie 64.786 akcji własnych stanowiących 6,4786 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 27 – 30 września 2021 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_20210927_30.pdf


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 1 października, 2021 22:34

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu