[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 17 lipca 2017 r., o godz. 14:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.ackerman.pl

Załączniki:
1.ACK_WZA_Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_ACKERMAN_SA_17.07.2017.pdf
2.ACK_WZA_Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_ACKERMAN_SA_17.07.2017.pdf
3.ACK_WZA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji i_liczbie_glosow_ACKERMAN_SA_17.07.2017.pdf
4.ACK_WZA_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_(JEDN.ORG)_17.07.2017.pdf
5.ACK_WZA_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_(OS.FIZYCZNE)_17.07.2017.pdf[:]


Podstawa prawna: Inne uregulowania

Data raportu: 21 czerwca, 2017 19:12

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu