Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 lipca 2023 roku złożył w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: „PARP”) wniosek nr FENG.01.01-IP.02-2125/23 o dofinansowanie projektu pod nazwą „Automatyczny System Zarządzania Energią – HEMS-ML” (dalej: „Projekt”) z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (dalej: „FENG”) w ramach drugiego naboru konkursu „Ścieżka SMART”.

Celem Projektu jest opracowanie systemu automatyki budynkowej, który będzie wymagał minimalnego zaangażowania ze strony użytkowników, zwiększy dostępność oraz zredukuje błędy czynnika ludzkiego przy zarządzaniu energią. Elementem składowym systemu będzie moduł zarządzania energią, który pozwoli obniżyć jej zużycie w znaczący sposób przy użyciu modeli nauczanych maszynowo.

Wytrenowany model logiczny oraz szereg sensorów i urządzeń wykonawczych wytworzonych w ramach Projektu, wygeneruje wzorce i powiązania pomiędzy urządzeniami w obiektach mieszkalnych oraz przemysłowych, z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz autokonsumpcji. Opracowywany system będzie tworzył predykcyjne modele zachowań użytkowników lokali z użyciem uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. W wyniku tego procesu będą korygowane wzorce, które następnie zostaną wdrożone przez centralę zarządzającą systemu. Całość procesu będzie realizowana w urządzeniach lokalnych pod pełną kontrolą użytkowników.

W ramach Projektu zaplanowano przeprowadzenie badań przemysłowych, mających na celu opracowanie produktów, prace rozwojowe, opracowanie algorytmów automatycznego generowania wzorców, które będą wykorzystywane do korekty powiązań pomiędzy urządzeniami w celu optymalizacji zużycia energii.

W celu realizacji Projektu Spółka nawiązała współpracę ze specjalistami z zakresu sztucznej inteligencji, projektowania elektroniki i programowania oraz ośrodkami badawczymi i naukowymi. Ewentualna realizacja Projektu będzie odbywać się w ścisłej współpracy ze spółką LuON S.A. (dalej: „LuON”), w której Spółka w chwili publikacji raportu bieżącego posiada bezpośrednio akcje, które stanowią 50% w kapitale zakładowym i dają 50% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy LuON.

Planowane wydatki w ramach realizacji Projektu to 30.154.016 zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania ze środków publicznych to 22.645.831 zł. Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu to 1 lipca 2024 r. Planowany termin zakończenia realizacji Projektu to 30 czerwca 2028 r.

O przygotowaniach do realizacji Projektu Spółka informowała w komunikatach ESPI nr 5/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r., 10/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. oraz 13/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

W ocenie Zarządu Spółki skoncentrowanie zasobów Emitenta na perspektywicznym segmencie działalności jakim są produkty i usługi Smart Home będzie miało pozytywny wpływ na działalność firmy i dywersyfikację jej przychodów.

Zarząd Spółki uznał złożenie wniosku o dofinansowanie z FENG za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki do uznania, że otrzymanie dofinansowania może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 11 lipca, 2023 16:58

Osoba reprezentująca:: Maciej Szymański – Prezes Zarządu