Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 lipca 2022 r. podpisany został aneks do umowy kredytowej z dnia 29 lipca 2021 r. Na mocy niniejszego Aneksu Santander Bank Polska S.A. („Bank”) udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki 3.000.000 zł w okresie do dnia 04.07.2023 r.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 12 lipca, 2022 21:40

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu