Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 11/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku, Spółka otrzymała zgodę Banku na wydłużenie terminu spłaty kredytu o jeden miesiąc, tj. do dnia 5 sierpnia 2023 roku.

Spółka uwzględniając konieczność spłaty kredytu, potrzeby finansowe spółki zależnej ACKERMAN Sp. z o.o. („ACKERMAN”) oraz plany inwestycyjne związane z rozwojem produktów i usług Smart Home, podjęła działania mające na celu zabezpieczenie płynności finansowej grupy poprzez znalezienie inwestora finansowego lub branżowego dla ACKERMAN. W ramach tych działań w dniu 6 lipca 2023 roku został podpisany list intencyjny z potencjalnym inwestorem branżowym („Inwestor”).

Inwestor zobowiązał się do udzielenia ACKERMAN pożyczki w wysokości do 2 mln zł oraz zapewnienia kredytu kupieckiego w wysokości do 10 mln zł. Pod warunkiem zapewnienia finansowania w terminie do dnia 31 lipca 2023 roku, Inwestor lub podmiot przez niego wskazany będzie miał możliwość nabycia do 50% udziałów ACKERMAN.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 6 lipca, 2023 11:03

Osoba reprezentująca:: Maciej Szymański – Prezes Zarządu