[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r., o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.ackerman.pl

Załącznik:
1. ACK_WZA_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACKERMAN SA 16.04.2019.pdf
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACKERMAN SA 16.04.2019.pdf
3. ACK_WZA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow.pdf
4. ACK – FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (JEDN ORG).pdf
5. ACK – FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (OS.FIZYCZNE).pdf[:]


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Data raportu: 21 marca, 2019 18:46

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu