Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) adekwatnie do przepisu art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa) przekazuje do publicznej wiadomości, że w wyniku rozliczenia w dniu 9 czerwca 2022 roku transakcji nabycia 100.000 sztuk akcji własnych przez Spółkę, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2022, Spółka osiągnęła próg 20% ogólnej liczby głosów w Spółce, w związku z czym skierowała do KNF zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy (dalej: Zawiadomienie).

Zgodnie z treścią Zawiadomienia, w dniu 9 czerwca 2022 roku, w wyniku transakcji nabycia 100.000 sztuk akcji własnych, Spółka posiada 200.000 akcji własnych, ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 20,00%, liczba głosów z tych akcji wynosi 200.000, a ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 20,00%.

Przed dokonaniem w/w transakcji, Spółka posiadała 100.000 akcji własnych, ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił 10,00%, liczba głosów z tych akcji wynosiła 100.000, a ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosił 10,00%.

Jednocześnie, w treści Zawiadomienia wskazano, że żaden podmiot zależny od Spółki w rozumieniu Ustawy nie posiada akcji Spółki, a ponadto, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

Załączniki:
zawiadomienie_wat_20.pdf


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Data raportu: 13 czerwca, 2022 21:20

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu