Zarząd spółki pod firmą WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 15/2022 informującego o zakończeniu skupu akcji własnych Spółki w ramach czwartego zaproszenia do składania ofert sprzedaży w pełni pokrytych akcji własnych Spółki będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych przez Spółkę za pośrednictwem depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 9 czerwca 2022 r. Spółka nabyła 100.000 sztuk akcji własnych, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, stanowiących 10% kapitału zakładowego oraz 10% ogólnej liczby głosów.

Nabycie 100.000 sztuk akcji własnych za cenę jednej akcji wynoszącą 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) nastąpiło w związku z czwartym zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji własnych w ramach prowadzonego przez Spółkę skupu akcji własnych, o którego rozpoczęciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2022.

Spółka posiada łącznie 200.000 akcji własnych, którym odpowiada 200.000 głosów, co stanowi 20,00% kapitału zakładowego oraz 20,00% ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 13 czerwca, 2022 21:13

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu