Zarząd spółki pod firmą WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 10/2022 informującego o skierowaniu czwartego zaproszenia do składania ofert sprzedaży w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, informuje że w okresie 23 maja 2022 – 3 czerwca 2022 roku Spółka otrzymała oferty sprzedaży 314.866 (słownie: trzysta czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji Spółki za cenę jednej akcji wynoszącą 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) („Oferty sprzedaży”). Ponadto w nawiązaniu do raportu nr 38/2021 informującego o skupie akcji własnych, na dzień 2 grudnia 2021 r. łączna liczba posiadanych przez Spółkę akcji wyniosła 100.000 akcji własnych stanowiących 10% kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W dniu dzisiejszym, tj. 8 czerwca 2022 roku Zarząd Spółki dokonał proporcjonalnej redukcji, zgodnie z zasadami określonymi w treści czwartego zaproszenia (stopa redukcji wyniosła 68,24%) i przyjął Oferty Sprzedaży uwzględniając dokonaną redukcję.

Rozliczenie transakcji nabycia 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk akcji własnych przez Spółkę za cenę jednej akcji wynoszącą 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za pośrednictwem depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie nastąpi w dniu 9 czerwca 2022 roku.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 8 czerwca, 2022 23:04

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu