Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 roku zawarł ze spółką LuON S.A. (dalej: „LuON”) umowę dotyczącą udzielenia Spółce licencji („Licencja”) na korzystanie z własności intelektualnej obecnie istniejącej oraz mającej powstać w przyszłości, której właścicielem jest LuON. Przedmiotem Licencji są systemy, urządzenia oraz infrastruktura bazująca na platformie czasu rzeczywistego opracowane przez LuON.

Zawarcie umowy ma związek z tworzonym obecnie przez Spółkę wnioskiem mającym na celu dofinansowanie z programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki („FENG”) realizacji projektu, którego przedmiotem będzie opracowanie systemu automatycznego zarządzania energią w ramach rozwiązań Smart Home, o czym Spółka informowała w komunikatach ESPI nr 5/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. oraz 10/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r.

W chwili publikacji raportu bieżącego Spółka posiada bezpośrednio akcje LuON, które stanowią 50% w kapitale zakładowym i dają 50% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy LuON.

W ocenie Zarządu Spółki skoncentrowanie zasobów Emitenta na perspektywicznym segmencie działalności jakim są produkty i usługi Smart Home będzie miało pozytywny wpływ na działalność firmy i dywersyfikację jej przychodów.

Zarząd Spółki uznał fakt podpisania umowy za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki do uznania, że współpraca z firmą LuON może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 28 czerwca, 2023 11:12

Osoba reprezentująca:: Maciej Szymański – Prezes Zarządu