[:pl]Zarząd spółki Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) stosownie do przepisu art. 70 pkt. 1_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 26 lutego 2020 r. otrzymał od DMS Holding Sp. z o.o. korektę zawiadomienia z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Ackerman S.A., o którego otrzymaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. Jak wskazano w korekcie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Ackerman S.A. korekta została przesłana w związku z omyłkowym nieuwzględnieniem w zawiadomieniu z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Ackerman S.A., skierowanym przez DMS Holding sp. z o.o. jako podmiot dominujący, pośredniego udziału w liczbie głosów posiadanego przed podmiot zależny, stosownie do art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółka DMS Holding sp. z o.o. przekazała korektę Zawiadomienia.
Korekta zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
Zawiadomienie_DMS_korekta.pdf[:]


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Data raportu: 26 lutego, 2020 15:19

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu