Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 21/2022 z dnia 12 lipca 2022 roku informującego o podpisanym aneksie do umowy kredytowej z dnia 29 lipca 2021 roku, na mocy którego Santander Bank Polska S.A. („Bank”) udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 3.000.000 zł w rachunku bieżącym, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki w okresie do dnia 4 lipca 2023 roku, otrzymał informację od Banku o konieczności spłaty przyznanego limitu w umownym terminie 4 lipca 2023 roku. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji Spółka złożyła do Banku prośbę o wydłużenie terminu spłaty kredytu o jeden miesiąc, tj. do dnia 5 sierpnia 2023 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 3/2023 z dnia 30 maja 2023 roku informującego o udzieleniu pożyczki pieniężnej w kwocie 3.000.000 zł spółce zależnej ACKERMAN Sp. z o.o. („ACKERMAN”), Spółka zwróciła się do ACKERMAN o spłatę pożyczki nie później niż do dnia 14 lipca 2023 roku.

Zarząd Emitenta zlecił zarządowi ACKERMAN podjęcie działań mających na celu pozyskanie zewnętrznego finansowania oraz renegocjacje umów z kontrahentami w celu poprawy płynności oraz zabezpieczenia bieżącej działalności firmy, o czym informował w komunikacie ESPI nr 3/2023 z dnia 30 maja 2023 roku.

Zarząd WAT S.A. uwzględniając konieczność spłaty kredytu, potrzeby finansowe ACKERMAN oraz plany inwestycyjne związane z rozwojem produktów i usług Smart Home podjął działania mające na celu zabezpieczenie płynności finansowej grupy poprzez znalezienie inwestora finansowego lub branżowego dla ACKERMAN, który zapewni finansowanie ACKERMAN.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 23 czerwca, 2023 15:08

Osoba reprezentująca:: Maciej Szymański – Prezes Zarządu