Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 5/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku, informującego m.in. o planach Spółki dotyczących przygotowania wniosku mającego na celu dofinansowanie z programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki („FENG”) realizacji projektu, którego przedmiotem będzie opracowanie systemu automatycznego zarządzania energią w ramach rozwiązań Smart Home, w dniu 15 czerwca 2023 roku otrzymał podpisaną umowę, zawartą z podmiotem doradczym, dotyczącą wsparcia Spółki w procesie przygotowania wniosku o dofinansowanie z FENG.

Ewentualna realizacja projektu będzie odbywać się w bliskiej współpracy ze spółką LuON S.A., w której Spółka w chwili publikacji raportu bieżącego posiada bezpośrednio akcje, które stanowią 50% w kapitale zakładowym i dają 50% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy LuON.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umowy za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki do uznania, że ewentualne uzyskanie dofinansowania z FENG może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Data raportu: 15 czerwca, 2023 21:58

Osoba reprezentująca:: Maciej Szymański – Prezes Zarządu