Zarząd WAT S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w przekazanych życiorysach zawodowych załączonych do raportu bieżącego EBI nr 7/2023 z dnia 31 marca 2023 r. o powołaniu członka Rady Nadzorczej oraz do raportu bieżącego EBI nr 8/2023 z dnia 1 kwietnia 2023 r. o powołaniu Prezesa Zarządu, omyłkowo błędnie wskazano informacje, o których mowa w §10 pkt 20 lit. c) i d) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj.

  1. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta.
  2. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.

Skorygowane załączniki zostały dołączone do niniejszego raportu.

Załącznik:
wat_rn_do.pdf
wat_ms.pdf


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 3 kwietnia, 2023 12:54

Osoba reprezentująca:: Maciej Szymański – Prezes Zarządu