[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”) w dniu 16 kwietnia 2019 r. podjęło uchwałą nr 7 w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy. Na wypłatę dywidendy postanowiono przeznaczyć kwotę 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych), co stanowi 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) na jedną akcję Spółki.

Zarząd informuje, że dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, w liczbie 1.000.000 (słownie: jeden milion). ZWZA postanowiło, że dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 23 kwietnia 2019 r. (prawo do dywidendy nabywają wszystkie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 r.), a termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 30 kwietnia 2019 r.[:]


Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Data raportu: 16 kwietnia, 2019 13:39

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu