Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 marca 2023 roku Spółka otrzymała informację od Pana Dariusza Matulka o jego rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu z dniem 31 marca 2023 roku.


Podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 27 marca, 2023 18:13

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu