Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect” („Regulamin”) polegających na niedotrzymaniu terminu przekazania Raportu rocznego za 2021 rok, tj. obowiązku wynikającego z postanowień § 6 pkt 10a Regulaminu.

Spółka wyjaśnia, że przyczyną nieprzekazania w terminie tj. 21 marca 2022 r. raportu rocznego za 2021 r. jest konieczność sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego, które wymaga zwiększonych nakładów pracy działu księgowego i większej niż spodziewana czasochłonności.

Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.


Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data raportu: 21 marca, 2022 20:40

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu