[:pl]Zarząd Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skorygowany raport roczny za rok obrotowy 2019 wraz ze zbadanym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2019 rok oraz opinią biegłego rewidenta.

Podczas badania biegłego rewidenta wybrane dane finansowe przekazane raportem rocznym w dniu 20.03.2020 uległy zmianie. Emitent przekazuje zestawienie tych zmian jako załącznik do raportu.

Załączniki:
1. Raport_roczny_ACKERMAN_2019.pdf
2. Sprawozdanie_finansowe_ACK_2019.pdf
3. Sprawozdanie_z_badania_ACK_2019.pdf
4. Zestawienie_różnic_raport_roczny_ACK_2019.pdf
[:]


Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 27 marca, 2020 17:42

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu