[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r., o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.ackerman.pl

Załącznik:
1. ACK_WZA_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACKERMAN SA 25.03.2019.pdf
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACKERMAN SA 25.03.2019.pdf
3. ACK_WZA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow.pdf
4. ACK – FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (JEDN ORG).pdf
5. ACK – FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (OS.FIZYCZNE).pdf[:en]Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniu 14 lutego 2019 r. na rachunek Ackerman S.A. 22 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących 0,0022 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 7,00 zł.

Emitent posiada łącznie 502 akcji własnych stanowiących 0,0520 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniu 14 lutego 2019 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_800024_20190214_N.pdf[:]


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 27 lutego, 2019 9:37

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu