[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2021 roku Spółka podpisała umowę o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 z Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3811. Umowa o badanie została podpisana na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 grudnia 2020 r. o wyborze ww. podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok. [:]


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data raportu: 15 stycznia, 2021 11:29

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu