[:pl]Zarząd Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2019 bez sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Brak sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta wynika z ograniczeń wprowadzanych w związku ze stanem epidemiologicznym w Polsce. Planowany termin sprawozdania to 27.03.2020.

Załączniki:
1. Raport_roczny_ACKERMAN_2019.pdf[:]


Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 20 marca, 2020 19:54

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu