Zarząd Spółki WAT S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż podjął decyzję o publikowaniu skonsolidowanych raportów okresowych, które będą również zawierały informacje okresowe jednostkowe w odniesieniu do Emitenta zgodnie z § 5 ust. 2a załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. W związku z powyższym raporty okresowe w roku obrotowym 2022, będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

  1. raport skonsolidowany za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 roku
  2. raport skonsolidowany za II kwartał 2022 r. – 16 sierpnia 2022 roku
  3. raport skonsolidowany za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 roku

Raport roczny skonsolidowany za rok 2021 – 21 marca 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w § 6 pkt 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 2 marca, 2022 11:04

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu