[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2020 roku Spółka podpisała umowę o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 z Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3811. Umowa o badanie została podpisana na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 listopada 2019 r. o wyborze ww. podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.[:]


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data raportu: 27 stycznia, 2020 13:39

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu