[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2019 r., o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.ackerman.pl

Załączniki:
1. ack-wza-ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-ackerman-sa-9.01.2019.pdf
2. projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-ackerman-sa-14.12.2018.pdf
3. ack-wza-informacja-o-ogolnej-liczbie-akcji-i-liczbie-glosow.pdf
4. ack-formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-jedn-org.pdf

5. ack-formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-os.fizyczne.pdf[:]


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 14 grudnia, 2018 15:12

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu