[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 października 2020 roku otrzymał od DMS HOLDING Sp. z o.o. akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądanie wprowadzenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierający wniosek o uzupełnienie ogłoszonego porządku obrad o punkty w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany tekstu jednolitego Statutu Spółki, tak aby odzwierciedlały one aktualny przedmiot przedsiębiorstwa Spółki z uwzględnieniem planowanego rozszerzenia działalności w branży odnawialnych źródeł energii.

Proponowane zmiany Statutu Spółki – w dziale II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki w § 4 zmienić dotychczasową treść i nadać nowe brzmienie:

 1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:
  1. 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej
  2. 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych
  3. 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
  4. 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
  5. 46.52.Z – Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
  6. 46.43.Z sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
  7. 46.73.Z sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
  8. 46.74.Z sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
  9. 47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  10. 62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  11. 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  12. 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekty uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 listopada 2020 roku uzupełnione o projekt uchwały nr 4 w treści zaproponowanej przez akcjonariusza wraz wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad.

Ponadto Zarząd do niniejszego raportu załącza uzupełnioną treść formularza pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Załącznik:
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACKERMAN SA 18.11.2020_uzup.pdf
4. ACK – FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA_uzup.pdf[:]


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 28 października, 2020 15:31

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu