Zarząd Spółki WAT S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2023, będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

  1. raport skonsolidowany (zawierający jednostkowy) za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 roku
  2. raport skonsolidowany (zawierający jednostkowy) za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia 2023 roku
  3. raport skonsolidowany (zawierający jednostkowy) za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 roku

Raport roczny jednostkowy oraz skonsolidowany za rok 2022 – 21 marca 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w § 6 pkt 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 16 stycznia, 2023 9:52

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu