Zarząd Spółki WAT S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2022, będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

  1. raport za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 roku
  2. raport za II kwartał 2022 r. – 16 sierpnia 2022 roku
  3. raport za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 roku

Raport roczny za rok 2021 – 21 marca 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w § 6 pkt 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 28 stycznia, 2022 10:26

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu