Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że zmianie uległ adres strony internetowej oraz ogólny adres e-mail Emitenta.

Strona internetowa Emitenta znajduje się aktualnie pod adresem: http://www.wat.pl, a poczta elektroniczna Emitenta znajduje się pod ogólnym adresem: inwestorzy@wat.pl.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data raportu: 19 lipca, 2021 14:41

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu