[:pl]Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie KRS dot. rejestracji wniosku zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałami nr 18 i 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2021 r., o podjęciu której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 6/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Zmiana Statutu Spółki dotyczy zmiany PKD oraz nazwy Spółki z „ACKERMAN S.A.” na „WAT S.A.”.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
2021-07-15 WAT S.A. Statut.pdf[:]


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data raportu: 15 lipca, 2021 17:48

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu